DOKUMENTY

DOKUMENTY

Legislatíva

Legislatívne prostredie v Slovenskej republike je upravené dvomi základnými zákonmi:

  • Zákonom č. 107/2007 Z.z. z 7.2.2007ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  • Zákonom 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 112/2008) – upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru nad podnikaním v energetike
  • Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Na tieto základné zákony nadväzuje
  • Nariadenie vlády 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou – podmienky prístupu a pripojenia účastníka k sústave, cezhraničného obchodu, distribúcie elektriny, dodávky elektriny, podporných služieb, prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
  • Prevádzkový predpis prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS a.s.)
  • Prevádzkové predpisy prevádzkovateľov distribučných sústav (ZSE-Distribúcia a.s., Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., VSD a.s.)